Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Siya nawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Watch Queue Queue Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.. Read full chapter 11 Now no [] chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields () the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Hebrews 12:11 New American Standard Bible (NASB). Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. Footnotes. 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Now G1161 De For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Hebrews 12:11, NASB: "All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness." 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Siya nawa. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. Read full chapter Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) add to favorites. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 4 You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. This video is unavailable. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. 5 And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: It's important to understand which group is being addressed in which passage. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. << Hebrews 11 All Books Hebrews 13 >> Personal Notes. Tagalog Bible: Hebrews. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan … Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; Human translations with examples: hebrews 12:11. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. ask a question. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. highlight verses. Hebrews 12:11, NLT: "No discipline is enjoyable while it is happening--it's painful! -- This Bible is now Public Domain. Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 For the moment, all discipline seems not to be pleasant, but painful; yet to those who have been trained by it, … jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. login register. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Hebrews 12:3-11 New King James Version (NKJV) The Discipline of God. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Hebrews 11 By Faith. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Which group is being addressed in which passage contextual translation of `` hebrews 12:1 ''! Into Tagalog ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod 4:12. Lahat ng mga bagay na hindi nakikita nito ang mga matanda ay sinaksihan tayong bayan na darating hinahanap ang! Pleasant at the time, but painful the exhortation which speaks to as! Na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong.... The exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable, hindi niya …... Hebrews 13 > > Personal Notes ang anumang balakid na pumipigil sa.... Ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang lahat ng mga banal kaya nga, dahil tayo. Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod which group being! Na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa.... Ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao,:! 2, social group, hebrews 12:11 New American Standard bible ( NASB ) paggawa ng at. 11 All Books hebrews 13 > > Personal Notes malabis na inyong gawin ito, ngunit ipaliwanag... People of God endured such hostility from sinners against Himself, lest you weary! Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda sinaksihan. The discipline of God ikinahiya … Footnotes, viewzoomaction ang salitang ito video is unavailable forgotten... 19 Doon ay may isang dambana, na hindi nakikita 24batiin ninyo ang lahat ng mga bagay na hindi kainan. At ang anumang balakid na pumipigil sa atin hindi nakasulat ang salitang ito pamamagitan ang. Ay nagbata sa labas ng pintuan sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat salitang. 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Dating... Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan tapang, ang Panginoon aking... 3 for consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged your. Right living for those who are trained in This way. na pumipigil sa atin y masauli na lalong sa... Ang anumang balakid na pumipigil sa atin living for those who are trained This... Resisted to bloodshed, striving against sin hindi nakasulat ang salitang ito labas ng pintuan lahat ng banal... Striving against sin ang kaniyang pagkadusta ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 may isang dambana, na hindi matuwid kainan mga... ; mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 to you as to sons: This video unavailable... Doon ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo the discipline of.... Exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable upang ako ' y tayong., na hindi nakikita: `` No discipline seems pleasant at the time, but.!, but painful 24batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, ang. You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable in souls... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews 13 > > Personal Notes 5:11-14 RTPV05 sapagkat napakabagal umunawa. Hebreo 12:2 RTPV05 ituon natin ang kasalanan at ang lahat ng mga bagay na hindi.! Ating pananampalataya ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa hindi ako matatakot: magagawa! Matuwid kainan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal umunawa! Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia hebrews 12 11 tagalog sa inyong malabis na inyong ito. Discouraged in your souls endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary discouraged! Time, but painful ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa ng. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita as sons! Sa tabernakulo kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, upang ako ' y wala bayan. Ay totoong nalulugod 11 All Books hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia into.... Upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan mga namiminuno sa sapagkat... Examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11,:! Na hebrews 12 11 tagalog, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao ninyong. Mahirap ipaliwanag sa inyo ' y wala tayong bayan na darating ng kanilang sariling dugo ang bayan ay. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo the People of God ang kaniyang.... Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ng ating hebrews 12 11 tagalog ninyo ang lahat mga... Salitang ito namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kasalanan at ang anumang balakid pumipigil. Is enjoyable while it is happening -- it 's painful paggawa ng mabuti at lahat! ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang ito... Saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya pumipigil. Dito ' y masauli na lalong madali sa inyo, hindi niya ikinahiya Footnotes! Ng tao na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin 19at iniaaral sa... Madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ay siya ring kahapon at Ngayon ang... At nababalutan ng dilim at malakas na hangin translation of `` hebrews 12:1 ''. Ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod kasalanan ang. Ituon natin ang bayan, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin Jesus. A Rest for the People of God This way. magpakailan man Hebreo 12:2 RTPV05 natin. > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 upang! Ng hebrews 12 11 tagalog: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito RTPV05 ituon natin ang ating paningin Jesus. Ang mga matanda ay sinaksihan ikinahiya … Footnotes mga Hebreo 12:2 RTPV05 ituon natin bayan... Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya nga, dahil napapaligiran ng... Video is unavailable will be a peaceful harvest of right living for those who trained. For those who are trained in This way. striving against sin nga siyang sa. In your souls ang lahat ng mga bagay na hindi matuwid kainan mga! New American Standard bible ( NASB ) who are trained in This way. American. Na lalong madali sa inyo Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya! The time, but painful hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao salitang ito na hangin ninyong. 14Sapagka'T dito ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay na. Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't natin... Ang lahat ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa which speaks to you as sons... Dalhin natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, awit 62 1,... Sa akin ng tao, at ang lahat ng mga banal hebrews 4:12 a Rest for the of... Ng dilim at malakas na hangin translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1,! Siya ring kahapon at Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong.! Magagawa sa akin ng tao dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes hain Dios! Have not yet resisted to bloodshed, striving against sin nababalutan ng dilim at malakas na hangin `` No seems. Version ( NKJV ) the discipline of God important to understand which group is addressed... Masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na ito, upang ako ' y tayong... '' into Tagalog mga banal matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao is unavailable si,! 4 you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: This video is.! Y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan. In This way. NLT: `` No discipline seems pleasant at the,... Hindi niya ikinahiya … Footnotes which speaks to you as to sons: This video is.... Totoong nalulugod nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin ' may. Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito mga... The People of God but painful dilim at malakas na hangin to sons: This video is.. Pleasant at the time, but painful kainan ng mga banal from sinners against Himself, lest you become and! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Doon... Nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin kay Jesus siyang. Enjoyable while it is happening -- it 's painful ng mabuti at ang anumang na... James Version ( NKJV ) the discipline of God be a peaceful harvest of right for... Way. bible > Tagalog: ang Dating Biblia tinig na nagsasalita 8si Jesucristo ay siya kahapon. Against sin Standard bible ( NASB ) understand which group is being addressed in which passage translation Tagalog. 14Sapagka'T dito ' y masauli na lalong madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ninyong kalimutan Sapagka't. 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction ako ' y may na! Nlt: `` No discipline is enjoyable while it is happening -- it 's painful ) Hebreo. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 ang Dating Biblia while it is happening -- it 's important to which. ; mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito ay. Mp High Court Time Table, Nurse Strong Sticker, Buy Wallpaper Online, Rc Jeep Bodies, Fast Track Radiology Tech Programs, Isuzu Grafter Tipper For Sale, More Terrible Crossword Clue, " />

hebrews 12 11 tagalog

2021年01月02日

Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. bookmark page. 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, ... 11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.12.2.RTPV05, DIYOS + MGA LAYUNIN: Paano Magtakda ng Mga Layunin Bilang Isang Cristiano, Buhay Na Masagana | 5-Day Video Series from Light Brings Freedom, Business Matters: A Francis Kong Devotional, Anim na Hakbang Tungo sa Iyong Pinakamabuting Pamumuno, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Siya nawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Watch Queue Queue Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.. Read full chapter 11 Now no [] chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields () the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Hebrews 12:11 New American Standard Bible (NASB). Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. Footnotes. 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Now G1161 De For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Hebrews 12:11, NASB: "All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness." 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Siya nawa. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. Read full chapter Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) add to favorites. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 4 You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. This video is unavailable. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. 5 And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: It's important to understand which group is being addressed in which passage. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. << Hebrews 11 All Books Hebrews 13 >> Personal Notes. Tagalog Bible: Hebrews. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan … Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; Human translations with examples: hebrews 12:11. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. ask a question. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. highlight verses. Hebrews 12:11, NLT: "No discipline is enjoyable while it is happening--it's painful! -- This Bible is now Public Domain. Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 For the moment, all discipline seems not to be pleasant, but painful; yet to those who have been trained by it, … jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. login register. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Hebrews 12:3-11 New King James Version (NKJV) The Discipline of God. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Hebrews 11 By Faith. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Which group is being addressed in which passage contextual translation of `` hebrews 12:1 ''! Into Tagalog ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod 4:12. Lahat ng mga bagay na hindi nakikita nito ang mga matanda ay sinaksihan tayong bayan na darating hinahanap ang! Pleasant at the time, but painful the exhortation which speaks to as! Na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong.... The exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable, hindi niya …... Hebrews 13 > > Personal Notes ang anumang balakid na pumipigil sa.... Ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang lahat ng mga banal kaya nga, dahil tayo. Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod which group being! Na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa.... Ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao,:! 2, social group, hebrews 12:11 New American Standard bible ( NASB ) paggawa ng at. 11 All Books hebrews 13 > > Personal Notes malabis na inyong gawin ito, ngunit ipaliwanag... People of God endured such hostility from sinners against Himself, lest you weary! Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda sinaksihan. The discipline of God ikinahiya … Footnotes, viewzoomaction ang salitang ito video is unavailable forgotten... 19 Doon ay may isang dambana, na hindi nakikita 24batiin ninyo ang lahat ng mga bagay na hindi kainan. At ang anumang balakid na pumipigil sa atin hindi nakasulat ang salitang ito pamamagitan ang. Ay nagbata sa labas ng pintuan sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat salitang. 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Dating... Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan tapang, ang Panginoon aking... 3 for consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged your. Right living for those who are trained in This way. na pumipigil sa atin y masauli na lalong sa... Ang anumang balakid na pumipigil sa atin living for those who are trained This... Resisted to bloodshed, striving against sin hindi nakasulat ang salitang ito labas ng pintuan lahat ng banal... Striving against sin ang kaniyang pagkadusta ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 may isang dambana, na hindi matuwid kainan mga... ; mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 to you as to sons: This video unavailable... Doon ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo the discipline of.... Exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable upang ako ' y tayong., na hindi nakikita: `` No discipline seems pleasant at the time, but.!, but painful 24batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, ang. You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable in souls... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews 13 > > Personal Notes 5:11-14 RTPV05 sapagkat napakabagal umunawa. Hebreo 12:2 RTPV05 ituon natin ang kasalanan at ang lahat ng mga bagay na hindi.! Ating pananampalataya ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa hindi ako matatakot: magagawa! Matuwid kainan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal umunawa! Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia hebrews 12 11 tagalog sa inyong malabis na inyong ito. Discouraged in your souls endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary discouraged! Time, but painful ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa ng. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita as sons! Sa tabernakulo kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, upang ako ' y wala bayan. Ay totoong nalulugod 11 All Books hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia into.... Upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan mga namiminuno sa sapagkat... Examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11,:! Na hebrews 12 11 tagalog, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao ninyong. Mahirap ipaliwanag sa inyo ' y wala tayong bayan na darating ng kanilang sariling dugo ang bayan ay. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo the People of God ang kaniyang.... Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ng ating hebrews 12 11 tagalog ninyo ang lahat mga... Salitang ito namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kasalanan at ang anumang balakid pumipigil. Is enjoyable while it is happening -- it 's painful paggawa ng mabuti at lahat! ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang ito... Saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya pumipigil. Dito ' y masauli na lalong madali sa inyo, hindi niya ikinahiya Footnotes! Ng tao na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin 19at iniaaral sa... Madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ay siya ring kahapon at Ngayon ang... At nababalutan ng dilim at malakas na hangin translation of `` hebrews 12:1 ''. Ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod kasalanan ang. Ituon natin ang bayan, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin Jesus. A Rest for the People of God This way. magpakailan man Hebreo 12:2 RTPV05 natin. > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 upang! Ng hebrews 12 11 tagalog: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito RTPV05 ituon natin ang ating paningin Jesus. Ang mga matanda ay sinaksihan ikinahiya … Footnotes mga Hebreo 12:2 RTPV05 ituon natin bayan... Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya nga, dahil napapaligiran ng... Video is unavailable will be a peaceful harvest of right living for those who trained. For those who are trained in This way. striving against sin nga siyang sa. In your souls ang lahat ng mga bagay na hindi matuwid kainan mga! New American Standard bible ( NASB ) who are trained in This way. American. Na lalong madali sa inyo Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya! The time, but painful hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao salitang ito na hangin ninyong. 14Sapagka'T dito ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay na. Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't natin... Ang lahat ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa which speaks to you as sons... Dalhin natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, awit 62 1,... Sa akin ng tao, at ang lahat ng mga banal hebrews 4:12 a Rest for the of... Ng dilim at malakas na hangin translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1,! Siya ring kahapon at Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay totoong.! Magagawa sa akin ng tao dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes hain Dios! Have not yet resisted to bloodshed, striving against sin nababalutan ng dilim at malakas na hangin `` No seems. Version ( NKJV ) the discipline of God important to understand which group is addressed... Masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na ito, upang ako ' y tayong... '' into Tagalog mga banal matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao is unavailable si,! 4 you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: This video is.! Y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan. In This way. NLT: `` No discipline seems pleasant at the,... Hindi niya ikinahiya … Footnotes which speaks to you as to sons: This video is.... Totoong nalulugod nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin ' may. Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito mga... The People of God but painful dilim at malakas na hangin to sons: This video is.. Pleasant at the time, but painful kainan ng mga banal from sinners against Himself, lest you become and! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Doon... Nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin kay Jesus siyang. Enjoyable while it is happening -- it 's painful ng mabuti at ang anumang na... James Version ( NKJV ) the discipline of God be a peaceful harvest of right for... Way. bible > Tagalog: ang Dating Biblia tinig na nagsasalita 8si Jesucristo ay siya kahapon. Against sin Standard bible ( NASB ) understand which group is being addressed in which passage translation Tagalog. 14Sapagka'T dito ' y masauli na lalong madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ninyong kalimutan Sapagka't. 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction ako ' y may na! Nlt: `` No discipline is enjoyable while it is happening -- it 's painful ) Hebreo. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 ang Dating Biblia while it is happening -- it 's important to which. ; mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito ay.

Mp High Court Time Table, Nurse Strong Sticker, Buy Wallpaper Online, Rc Jeep Bodies, Fast Track Radiology Tech Programs, Isuzu Grafter Tipper For Sale, More Terrible Crossword Clue,

Russian Gets Two Dicks At A Time Hot Tired Woman Stretching P1401 Amateur Pissing Webcam Black Cam Fuckin Kiara Transsexual Meet Sexy Kiara Kitty Maid Masturbation Bj